انجمن نفت ایران
معرفی نامزدهای نهایی انتخابات نماینده اعضای حقیقی در هیات مدیره انجمن نفت ایران