انجمن نفت ایران
هیئت مدیره

هیئت مدیره

وحیدرضا زیدی فرد
رئیس هیئت مدیره انجمن نفت ایران

 

محمد حلوایی
نائب رئیس هیئت مدیره انجمن نفت ایران

 

           

محمدعلی عمادی                                                       فرشید شکرخدایی
عضو هیئت مدیره و دبیرکل انجمن نفت ایران                  عضو هیئت مدیره و خزانه دار انجمن نفت ایران

                                       

احمد داوودی                                                           سید روح اله وحیدکیانی 
عضو هیئت مدیره انجمن نفت ایران                                       عضو هیئت مدیره انجمن نفت ایران

سید حامد وزیری هامانه
عضو هیئت مدیره انجمن نفت ایران

محمد عالمی
عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن نفت ایران

                                      

 ولی احمد سجادیان                                                           مصطفی خسروشاهلی
بازرس علی البدل هیئت مدیره انجمن نفت ایران                       بازرس اصلی هیئت مدیره انجمن نفت ایران