انجمن نفت ایران
هیئت مدیره

هیئت مدیره

وحیدرضا زیدی فرد
رئیس هیئت مدیره انجمن نفت ایران

                                                               

محمدعلی عمادی                                                                               محمد حلوایی               
عضو هیئت مدیره و دبیرکل انجمن نفت ایران                                       نائب رئیس هیئت مدیره انجمن نفت ایران

                         

غلام رضا خوانساری                                                                    فرشید شکرخدایی           
عضو هیئت مدیره انجمن نفت ایران                                        عضو هیئت مدیره و خزانه دار انجمن نفت ایران

                                       

احمد داوودی                                                           سید روح اله وحیدکیانی 
عضو هیئت مدیره انجمن نفت ایران                                       عضو هیئت مدیره انجمن نفت ایران

                               

                          سید حامد وزیری هامانه                                                                      عظیم کلانتری اصل                                     
عضو هیئت مدیره انجمن نفت ایران                                                    عضو هیئت مدیره انجمن نفت ایران

                                       

محمد عالمی                                                                                سید مهدیا مطهری
عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن نفت ایران                                    عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن نفت ایران

                                      

 ولی احمد سجادیان                                                           مصطفی خسروشاهلی
بازرس اصلی هیئت مدیره انجمن نفت ایران                       بازرس علی البدل هیئت مدیره انجمن نفت ایران