انجمن نفت ایران
اعضای حقوقی

اعضای حقوقی

منحصر به 4 شرکت اصلی وزارت نفت

       

و انجمن­ها، سندیکاها، اتحادیه های مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و تشکل­های صنفی و حرفه ای، شرکت­های خصوصی ارائه دهنده خدمات و مشاوره و تولیدکننده و تهیه­ کننده تجهیزات در زمینه نفت، گاز و پتروشيمي

اعضای حقوقی کنونی
 • انجمن صنفی کارفرمایی خدمات انرژی
 • انجمن بین‌المللی مهندسان نفت (SPE)
 • انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران
 • انجمن صنفی مهندسی پلیمر و شیمی ایران
 • انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی
 • انجمن ژئوفیزیک ایران
 • انجمن مهندسی نفت ایران
 • انجمن صنفی شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو
 • انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران
 • باشگاه نفت و نیرو
 • انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی
 • انجمن مدیریت کیفیت ایران