برگزاری اولین جلسه اولین کمیته تصمیم گیری اعطای نشان کیفیت محصولات و خدمات تجهیزات اولویت دار وزارت نفت ، توسط نهاد صدورگواهی نامه صنعت نفت ادامه مطلب نشست های کمیته صدور گواهی