اعضای حقوقی

منحصر به ۴ شرکت اصلی وزارت نفت و انجمن­ها، سندیکاها، اتحادیه های مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و تشکل­های صنفی و حرفه ای شرکت­های خصوصی ارائه دهنده خدمات و مشاوره و تولیدکننده و تهیه­ کننده تجهیزات در زمینه نفت، گاز و پتروشيمي

اعضای حقوقی کنونی

ثبت نام اعضای حقیقی