مراسم تودیع و معارفه مدیریت شعبه نهاد صدور گواهینامه کیفیت در تاریخ 2 دی ماه 1397 برگزار گردید. بدین ترتیب جناب آقای مهندس محمد ایروانی به سمت مدیر شعبه ی نهاد صدور گواهینامه کیفیت منصوب گردید.