عصر شنبه مورخ ۲۳/۴/۹۷، جلسه بررسی روند اقدامات ستاد برگزاری انتخابات انجمن نفت ایران با دبیرکل انجمن صورت پذیرفت. در این نشست ایشان پس از استماع گزارش اقدامات صورت گرفته توسط کمیته ی برگزاری، مستندات و اسناد صورتجلسه شده توسط کمیته را بدقت مورد بررسی و ارزیابی قراردادند. اهم موضوعات، مورد بررسی در این جلسه توسط ایشان عبارت بودند از:
  • نحوه انتشار اطلاعیه ها (اطلاعیه شماره 1 الی 3)
  • نحوه اطلاع رسانی و دعوت برای برگزاری و شرکت در انتخابات(ارسال پیامکها و ایمیلها متعدد برای تمام اعضاء)
  • نحوه ارسال و دریافت فرمهای کاندیداتوری و تعهد نامه
  • نحوه و مقدمات برگزاری انتخابات اعم از اطلاع رسانی در سایت خبری شانا
  • چگونگی روند تایید و رد صلاحیت افراد متقاضی جهت عضویت در انجمن و تایید لیست نهایی افراد حائز صلاحیت برای شرکت در انتخابات (افرادی که تایید شدند و حق عضویت خود را در تاریخ مقرر واریز نموده اند) .
در پایان ایشان از زحمات کمیته برگزاری انتخابات و هماهنگیها و اخذ تاییدیه های مرحله به مرحله از کمیته نظارت بر انتخابات تقدیر و تشکر نمودند.